Şirket Haberleri

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Genel Kurul’a Gidiyor

Doğuş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (DGGYO) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şirketin 31 Mart tarihinde olağan genel kurulunun yapılacağı belirtildi.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Genel Kurul Gündemi Ne?

Resmi açıklamaya göre şirketin genel kurul gündemi şöyle;

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4 – 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

5 – 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,

6 – Şirket’in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 – Şirket’in Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan 2021 yılı faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması,

8 – Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesi ile bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7nci maddesinde yapılan Sermaye Piyasası Kurulu ve T. C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış değişikliklerin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,

9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 37nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması,

11 – Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

12 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

13 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ve oylanması,

14 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin onaylanması,

15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

16 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması,

17 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

18 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

19 – Dilek ve öneriler.

Başa dön tuşu