Şirket Haberleri

Ekiz Kimya Sanayi Sermaye Artışına Gidiyor

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında sermaye artışı ile ilgili detaylara yer verdi. Açıklamalarda şöyle denildi;
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026
550.000
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018
6.627.729
15.000.000
226,32186
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
7.177.729
15.000.000,000
208,97974

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
MURAT TÜRKAL
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.07.2021 tarihli 2021- 13 sayılı alınan kararı doğrultusunda; Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi”ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 35.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 7.177.729-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 15.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (“BİST”) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin olarak, 16.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmış olan başvurunun “olumlu” karşılandığı 20.01.2022 tarihli Kurul Bülteni’nde yayınlanmıştır.

SPK’nın 20/01/2022 tarih ve 2022/3 sayılı Haftalık Bülteninde,

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket), 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.177.729 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 15.000.000 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve yatırımcı Murat TÜRKAL’a tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin;

a) Pay satış fiyatının nominal değerden düşük olmayacak şekilde ve Prosedür çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi,

b) Murat TÜRKAL’ın sermaye artırımından elde edeceği payları MKK nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca Borsa’da ve Borsa dışında satmayacağına ilişkin taahhüt vermesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Başa dön tuşu