Şirket Haberleri

#MEGAP MEGA Polietilen Köpük Sanayi A.Ş.’de genel kurul değişikliği yapıldı

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) için bugün bildirim yapan MEGA Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş, sabah saatleri itibariyle yaptığı açıklamada konuya ilişkin değişikliklere değinildi. MEGA polietilen köpük sanayi ve ticaret A.Ş. tarafından #MEGAP üzerinden yapılan açıklamalarda “Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. Ve 17. Maddelerinin tadili ile 18. Maddenin eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil metni bildirim ekinde kamuoyuna sunulmuştur.” denildi.

MEGAP değişiklikleri neler içeriyor?

MEGAP:IST Genel kurul kapsamında yapılan değişiklikler hakkında yapılan bildirimde düzenlemeler şöyle oluştu;

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7: Şirket, genel kurul tarafından seçilecek 6 veya 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşuyorsa 3’ü 8 üyeden oluşuyorsa 4’ü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ücreti gene’ kurulca belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konuşunda genel kurul yetkilidir. Yönetim kurulunun toplantı ve kararlarında TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Oyların eşitliği halinde öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda alınacak kararlara İlişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim düzenlemelerinde yer alan ve uyulması zorunlu olan hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti üzerine toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Başkan’dan Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları, esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.

Başa dön tuşu